Akademickie Biuro KarierPWSW w Przemyślu

11 lutego 2022

Czwarte Forum Akademicko-Gospodarcze


 

W dniach 16-17 .02.2022 r. odbędzie się (online) Czwarte Forum Akademicko Gospodarcze „Niezbędne zmiany w gospodarce szansą dla nauki i biznesu”.

Zachęcamy  do udziału w tym wydarzeniu. Aktualizowane na bieżąco informacje o wydarzeniu oraz jego program znajdują się  na stronach https://pfag.pl/forum/ ,  gdzie m.in.  możliwe jest zadanie pytań prelegentom i moderatorom poszczególnych sesji, a także rejestracja (do której serdecznie zachęcamy).

Dlaczego organizujemy Forum?  

 • współpraca świata nauki z gospodarką oraz administracją jest kluczowa dla budowy potencjału intelektualnego i materialnego Polaków i Polski;
 • nie uda się uniknąć zagrożeń, sprostać wyzwaniom i wykorzystać szans bez skoordynowania wysiłku oraz wykorzystania talentów i posiadanych zasobów;
 • wobec wyzwań cywilizacyjnych trzeba wspólnie określać kierunki badań, programować kształcenie kadr oraz budować nowoczesne systemy praktyk i staży.

Podczas Forum: 

 • dokonujemy oceny stanu i warunków współpracy uczelni z przedsiębiorstwami;
 • identyfikujemy obszary możliwej współpracy w realizacji regionalnych, krajowych i sektorowych programów rozwojowych;
 • analizujemy dostępność i efektywność instrumentów finansowania i wspierania współpracy uczelni
  z firmami;
 • zapoznajemy się z zamierzeniami i priorytetami rządu, instytucji UE, samorządów terytorialnych oraz oczekiwaniami izb gospodarczych reprezentujących samorządy przedsiębiorców;
 • prezentujemy i oceniamy praktyki działania Rad Uczelni oraz zasady współdziałania z władzami rektorskimi;
 • poznajemy opinie, raporty i sugestie Konferencji Rektorów oraz Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczące m.in. transferu technologii, doktoratów wdrożeniowych, systemów praktyk dla studentów.

Dotychczasowe debaty, analizy i obserwacje doprowadziły do kilku generalnych konkluzji: 

 • współdziałanie przedstawicieli uczelni oraz biznesu na platformie stowarzyszenia Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego oraz Ośrodka Współpracy Rad Uczelni odgrywać może ważną rolę
  w rozwoju szkolnictwa wyższego, jak i w budowaniu relacji uczelni z otoczeniem;
 • od kilkunastu lat wzrasta zaangażowanie finansowe przedsiębiorstw w realizację badań na ich rzecz, a także zwiększa się obecność praktyków w realizację zadań dydaktycznych;
 • konieczna jest transformacja polskich przedsiębiorstw związana z dekarbonizacją, spełnianiem celów społecznych i modyfikacją sposobu zarządzania, co będzie wymagać nowych kompetencji absolwentów uczelni oraz bliższej, niemalże codziennej współpracy partnerów biznesowych;
 • pośród większości uczonych i przedstawicieli gospodarki z aprobatą przyjęty został program

Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza – obserwujemy ożywienie prac badawczych; 

 • widzimy wzrost poczucia odpowiedzialności Interesariuszy za promocję polskich uczelni.

 

Ukształtowanie dobrej praktyki współpracy uczelni i biznesu oraz jednostek samorządu terytorialnego, to zadanie o dużym znaczeniu strategicznym i praktycznym, a zaufanie stron odgrywa fundamentalną rolę w procesie budowie kapitału społecznego.  Dlatego też umacnianie platformy współpracy jaką jest Polskie Forum Akademicko-Gospodarcze oraz Ośrodek Współpracy Rad Uczelni jest i będzie ważnym czynnikiem rozwoju naszego kraju. 

 Polskie Forum Akademicko-Gospodarcze  |  02-507 Warszawa, ul Wołoska 141 lok. 403  |  Tel.: 22 234 87 43  |  NIP: 526-17-37-943  |  REGON: 010287867  |  www.pfag.pl  

Czwarte Forum Akademicko-Gospodarcze zostało objęte Patronatem Honorowym przez: