Akademickie Biuro KarierPWSW w Przemyślu

Kierunki kształcenia

HISTORIA

3-letnie studia I stopnia (licencjackie) o profilu praktycznym – 6 semestrów

Absolwent kierunku historia wyposażony jest w rozległą wiedzę o przeszłości, naukach społecznych, kulturze, sztuce, demografii, statystyce i wielu innych. Studia historyczne kształtują dociekliwość w zadawaniu pytań i formułowaniu wniosków, myślenie syntetyczne i analityczne, umiejętność odczytywania informacji źródłowych i ich interpretowania.

Absolwent specjalności turystyka międzynarodowa, podczas zajęć na uczelni oraz atrakcyjnych objazdów naukowych oraz rajdów turystycznych krajowych i zagranicznych, zdobywa wiedzę, a także umiejętności niezbędne do działalności na rynku turystycznym. Może być zatrudniony jako pilot wycieczek krajowych i zagranicznych, pracownik biura podróży, menedżer, organizator eventów turystycznych. Zdobyte kwalifikacje umożliwią mu założenie własnej firmy turystycznej lub prowadzenie gospodarstwa agroturystyki.

Specjalność militarna turystyka kulturowa skierowana jest do osób zainteresowanych historią wojen i wojskowości, chcących w przyszłości podjąć pracę w branży turystycznej. Absolwent uzyskuje m.in.: wszechstronną wiedzę z zakresu dziejów Polski i powszechnych, historii wojskowości, bronioznawstwa, architektury militarnej, falerystyki wojskowej, geografii historyczno-wojskowej. Absolwent uzyskuje także znajomość przepisów prawnych, związanych z organizacją ruchu turystycznego, posiadaniem broni i ich replik w Polsce i zagranicą oraz elementów prawa pracy, ze szczególnym uwzględnieniem imprez o charakterze rekonstrukcji oraz historii żywej.

 

ANGLISTYKA

3-letnie studia I stopnia (licencjackie) o profilu praktycznym – 6 semestrów

Filologia angielska jest kierunkiem zapewniającym wykształcenie w szeroko rozumianej dziedzinie studiów nad językiem angielskim. Doskonalenie praktycznych umiejętności językowych połączone jest ze studiami nad teorią języka, kulturą i literaturą krajów anglojęzycznych. Językiem wykładowym na zajęciach jest angielski. Praktyczny język angielski (PNJA) nauczany jest w systemie podziału na sprawności (gramatyka, pisanie, czytanie i słuchanie).

Celem kształcenia studentów w zakresie praktycznej znajomości języka angielskiego jest osiągnięcie poziomu znajomości języka bliskiego rodzimemu (near native). Ponadto program studiów uwzględnia rozwijanie umiejętności w zakresie tłumaczeń i języka biznesu. Każdy student ma możliwość indywidualnego wyboru 2 spośród 4 specjalności. Program studiów praktycznych ma na celu nie tylko nauczanie perfekcyjnego posługiwania się językiem angielskim, ale przede wszystkim przygotowuje studentów do pracy, w której używanie tego języka jest konieczne. Dzięki temu absolwenci będą mogli pracować jako dziennikarze, personel biur podróży czy pracownicy zagranicznych korporacji.

 

POLONISTYKA

3-letnie studia I stopnia (licencjackie) o profilu praktycznym – 6 semestrów

Program studiów skierowany jest do osób zainteresowanych współczesną kulturą, językiem polskim, nowymi narzędziami komunikacji społecznej oraz współczesnymi mediami. Każdy student ma możliwość indywidualnego wyboru 2 spośród 3 specjalizacji. Absolwent kierunku swobodnie porusza się w obszarze polskiego i europejskiego dziedzictwa kulturowego. Tym, co go wyróżnia, jest rozszerzona wiedza o języku, jako podstawowym narzędziu komunikacji we współczesnym społeczeństwie.

Swoje kompetencje językowe potrafi wykorzystać w dynamicznie rozwijającym się świecie mediów XXI wieku, w działalności związanej z komunikacją społeczną i promocją kultury, a także w nauczaniu języka polskiego jako obcego.

Absolwent kierunku jest przygotowany do pracy w redakcjach gazet, w zespołach opracowujących portale internetowe, w mediach elektronicznych, w samorządowych instytucjach kulturalnych (ośrodki kultury, biblioteki), a także wydawnictwach. Poprowadzi biuro prasowe, dział reklamy i PR dowolnej instytucji czy przedsiębiorstwa. Ponadto potrafi opracować kampanię reklamową, napisać artykuł promocyjny, sporządzić opis produktu, poprowadzić profil dowolnej osoby publicznej. Potrafi także wykonać profesjonalną korektę językową, a nawet zredagować książkę.

 

BEZPIECZEŃSTWO TRANSGRANICZNE

3-letnie studia I stopnia (licencjackie) o profilu praktycznym – 6 semestrów

Kierunek bezpieczeństwo transgraniczne jest prowadzony w ścisłej współpracy ze Strażą Graniczną, Izbą Administracji Skarbowej, Policją, Strażą Ochrony Kolei oraz Strażą Miejską w Przemyślu. Unikatowy program wyposaża studentów w niezbędne umiejętności oraz specjalistyczna wiedzę, konieczną do pracy w służbach mundurowych. Absolwent bezpieczeństwa transgranicznego jest przygotowany do pracy w instytucjach ochrony granic RP, ochrony porządku publicznego w regionie nadgranicznym, posiada wiedzę na temat politycznych, społecznych i ekonomicznych uwarunkowań bezpieczeństwa, podstaw prawnych funkcjonowania instytucji bezpieczeństwa w obszarze nadgranicznym, a także problemów bezpieczeństwa transgranicznego (m.in. nielegalnej migracji, przemytu towarów, handlu ludźmi, terroryzmu międzynarodowego).

Absolwenci wyposażeni w wiedzę i umiejętności przekazywane także przez osoby pracujące na co dzień w służbach zajmujących się ochroną szeroko pojętego bezpieczeństwa, przechodzą praktyczne szkolenia, prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów: strzeleckie, pomocy medycznej, samoobrony i technik interwencji. Absolwent bezpieczeństwa transgranicznego może podjąć pracę w instytucjach bezpieczeństwa, w szczególności zaś w Straży Granicznej, Izbie Administracji Skarbowej, Policji, Straży Ochrony Kolei, Straży Miejskiej, jak i firmach i instytucjach zajmujących się ochroną osób i mienia.

 

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

3-letnie studia I stopnia (licencjackie) o profilu praktycznym – 6 semestrów

Stosunki międzynarodowe to interdyscyplinarny kierunek, który pozwala podjąć pracę w wielu zawodach. Studia na tym kierunku wymagają od kandydatów nie tylko zorientowania w aktualnych wydarzeniach w kraju i na świecie, lecz również zdolności analitycznych i znajomości języków obcych. W ramach programu nauczania zostały utworzone dwie specjalności tj. nowoczesny biznes w Europie i analityka stosunków politycznych i społeczno-gospodarczych. Nowoczesny biznes w Europie to propozycja dla tych osób, które chciałyby w przyszłości założyć własną działalność gospodarczą lub też podjąć pracę w krajowych i zagranicznych przedsiębiorstwach zorientowanych przede wszystkim na wymianę handlową i świadczenie usług w państwach Europy Zachodniej i Wschodniej.

Z kolei specjalność analityka stosunków politycznych i społeczno-gospodarczych jest skierowana do osób pragnących znaleźć zatrudnienie m.in. w: organach administracji rządowej i samorządowej, organizacjach pozarządowych, think tankach, sektorze ubezpieczeń i bankowości.

Już od pierwszego roku studiów, wszyscy studenci odbywają obowiązkową praktykę zawodową. Dzięki temu łączą oni wiedzę praktyczna z teoretyczną oraz zdobywają pierwsze, cenne doświadczenie zawodowe. Absolwent stosunków międzynarodowych może ponadto ubiegać się o pracę w instytucjach kultury i mediów.

 

SOCJOLOGIA

3-letnie studia I stopnia (licencjackie) o profilu praktycznym – 6 semestrów

Socjologia zajmuje się zjawiskami sfery publicznej, od mikroświata prywatności po systemy polityczne, społeczne, gospodarcze i kulturowe. Uczy o funkcjonowaniu społeczeństwa i metodach jego badania. Studia na kierunku socjologia pozwalają na zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu: zaawansowanych narzędzi analiz jakościowych i ilościowych, myśli społecznej i różnorodnych koncepcji organizacji życia społecznego, gospodarczego, społeczeństwa obywatelskiego i przestrzeni publicznej, struktur społecznych i formowania się instytucji społecznych, teorii tworzenia się więzi międzyludzkich, rozwiązywania problemów i konfliktów społecznych.

Studia skierowane są do osób zainteresowanych podjęciem zatrudnienia w sektorze życia publicznego, mediach, ośrodkach badań społecznych i rynku, organach administracji publicznej, służbach społecznych, służbach mundurowych, przedsiębiorstwach gospodarczych oraz organizacjach pozarządowych.

Dlaczego warto studiować socjologię? Bardzo szeroka paleta poruszanych problemów, ogromne zróżnicowanie tematyczne oraz niezwykle ciekawe specjalizacje, pozwalają nie tylko nabyć gruntowną wiedzę o społecznej rzeczywistości, ale dają również możliwość zrozumienia podstawowych procesów, jakie rządzą działaniem jednostek, grup czy społeczeństw.

 

PIELĘGNIARSTWO

3-letnie studia I stopnia (licencjackie) o profilu praktycznym – 6 semestrów

Studia na kierunku pielęgniarstwo w PWSW w Przemyślu trwają sześć semestrów i są prowadzone w systemie stacjonarnym. Absolwenci uzyskają tytuł zawodowy licencjata w zakresie pielęgniarstwa. Koncepcja kształcenia na kierunku pielęgniarstwo w PWSW w Przemyślu jest zgodna z oczekiwania pracodawców, jest skoncentrowana na rezultatach kształcenia zgodnych z założeniami Polskiej Ramy Kwalifikacyjnej i daje gwarancję profesjonalnego wykonywania zawodu, dzięki łączeniu kompetencji zawodowych oraz umiejętności kreatywnego rozwoju zawodowego.

Kierunek pielęgniarstwo prowadzony będzie we współpracy z wiodącymi placówkami ochrony zdrowia, są to: Wojewódzki Szpital im. Ojca Pio w Przemyślu i Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Żurawicy oraz instytucjami sektora medycznego, m.in. z: Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie, Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych, Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu oraz regionalnym oddziałem Polskiego Czerwonego Krzyża w Rzeszowie. Studenci pielęgniarstwa będą odbywać praktykę zawodową nie tylko w szpitalach i przychodniach, ale również w domach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych oraz placówkach szkolnych.

 

STOSUNKI TRANSGRANICZNE (II STOPIEŃ)

2-letnie studia II stopnia (magisterskie) – 4 semestry

Kierunek stosunki transgraniczne jest atrakcyjną i dostosowaną do potrzeb społecznych oraz rynku pracy ofertą dydaktyczną dla absolwentów studiów I stopnia w zakresie nauk społecznych. Kierunek został uruchomiony w PWSW w Przemyślu, ponieważ uczelnia znajduje się na obszarze wsparcia dwóch programów transgranicznych: Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 oraz Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Słowacja Interreg VA 2014-2020, dzięki czemu beneficjenci posiadający siedziby w tym podregionie mogą ubiegać się o dofinansowanie przedsięwzięć o charakterze transgranicznym.

Studenci tego kierunku zgłębiają wiedzę m.in. z zakresu współpracy transgranicznej administracji publicznej, organizacji międzynarodowych w stosunkach transgranicznych, migracji międzynarodowych, cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa informacyjnego, rewolucji komunikacyjnej, kultury i języka sąsiadów. Ponadto, studenci uczestniczą w warsztatach z pozyskiwania, zarządzania i rozliczania funduszy transgranicznych. Umiejętności praktyczne studenci nabywają poprzez wizyty studyjne w konsulatach RP i państw sąsiednich oraz instytucjach transnarodowych. Absolwenci kierunku będą przygotowani do pracy w instytucjach publicznych i niepublicznych, organizacjach międzynarodowych i pozarządowych, firmach, przedsiębiorstwach i stowarzyszeniach uczestniczących w stosunkach transgranicznych.

 

PROJEKTOWANIE GRAFICZNE (II STOPIEŃ)

2 letnie studia II stopnia (magisterskie) – 4 semestry

Ideą przyświecającą otwarciu studiów II stopnia na kierunku projektowanie graficzne w PWSW w Przemyślu jest stworzenie silnego ośrodka o projektowym profilu kształcenia, niemającego do chwili obecnej swojego odpowiednika w regionie i nie tylko. Kształcenie na kierunku koncentrować się będzie przede wszystkim na przedmiotach ściśle związanych z projektowaniem, przy użyciu najnowszych programów komputerowych i nowoczesnej bazy dydaktycznej.

Studenci opanują szereg umiejętności, związanych z edytorstwem i grafiką książki, edytorami rastrowymi i wektorowymi, formami przestrzennymi, grafiką 3D, identyfikacją wizualną, liternictwem i typografią, animacją, przygotowaniem do druku, tworzeniem stron internetowych oraz reklamą. Zdobyte umiejętności i doświadczenia pozwolą na zatrudnienie w biurach projektowych, pracowniach multimedialnych, agencjach reklamowych, przygotowalniach komputerowych w drukarniach, studiach telewizyjnych, w firmach zajmujących się wizualizacją projektów, tworzeniem gier komputerowych i serwisów internetowych oraz w placówkach upowszechniania kultury, a przede wszystkim przygotowują absolwenta do samodzielnego uprawiania zawodu grafika projektanta.

 

ARCHITEKTURA WNĘTRZ

3,5-letnie studia I stopnia (licencjackie) o profilu praktycznym – 7 semestrów

Obok wymienionych wyżej specjalności wiodących, kierunek architektura wnętrz oferuje studentom do wyboru specjalności dyplomowe wspomagane przez kształcenie podstawowe: malarstwo, rysunek, rzeźbę, projektowanie podstawowe, zajęcia fotograficzne i multimedialne, które kształtują artystę dokonującego świadomych wyborów zawodowych, otwierając mu możliwość późniejszego kształcenia na uczelniach artystycznych na poziomie magisterskim na kierunku architektura wnętrz, wzornictwo przemysłowe, zarówno w Polsce jak i za granicą.

Student architektury wnętrz nabywa doświadczenie w realizowaniu własnych działań artystycznych i projektowych opartych na zróżnicowanych stylistycznie koncepcjach wynikających ze swobodnego i niezależnego wykorzystywania swej wyobraźni, intuicji i zdolności kreacyjnych. Takie ukierunkowanie programu kształcenia zgodne jest
z wymaganiami współczesnego rynku pracy w zespołach projektowych i w obszarach reklamy. Możliwość szerokiego, kompleksowego kształcenia, pozwala kreować wszechstronnego artystę, sprawnego i kreatywnego, szybko reagującego na nowe trendy i zmiany we współczesnym projektowaniu wnętrz.

 

PROJEKTOWANIE GRAFICZNE

3-letnie studia I stopnia (licencjackie) o profilu praktycznym – 6 semestrów

Studia I stopnia na kierunku projektowanie graficzne kształcą absolwenta posiadającego wiedzę ogólnoplastyczną, jak i specjalistyczną, z zakresu szeroko rozumianego projektowania graficznego. Projektowanie graficzne to kierunek adresowany do osób zainteresowanych sztuką, kulturą i sztukami projektowymi.

Program studiów kształtuje u studenta – przyszłego artysty, umiejętność samodzielnego i twórczego rozwiązywania problemów zawodowych, a także buduje profesjonalizm w kontaktach z fachowcami z innych pokrewnych dziedzin. Głównym celem studiów pierwszego stopnia na kierunku projektowanie graficzne jest zdobycie kwalifikacji artysty grafika, projektanta, grafika komputerowego, dizajnera oraz umiejętności wykorzystania wiedzy z zakresu sztuk pięknych.

Wyniesiona ze studiów wiedza zawodowa pozwala na samodzielną realizację w zakresie projektowania z wybranej specjalności, a ogólne wykształcenie humanistyczne, umiejętności plastyczne i opanowanie szeroko pojętego warsztatu artystycznego, kreują „artystę” dokonującego świadomych wyborów, umożliwiają podjęcie studiów magisterskich na innych kierunkach artystycznych w Akademiach Sztuk Pięknych, zarówno w Polsce, jak i za granicą (m.in. grafika warsztatowa i komputerowa, wzornictwo, edytorstwo, fotografia analogowa i cyfrowa).

 

INFORMATYKA W BIZNESIE

4-letnie studia I stopnia (inżynierskie) o profilu praktycznym – 8 semestrów

Kierunek informatyka w biznesie ma na celu kształcenie specjalistów, którzy potrafią łączyć nowoczesną wiedzę i umiejętności inżynierskie – informatyczne, z wiedzą i umiejętnościami menedżerskimi.

Absolwenci tego innowacyjnego kierunku nabędą wiedzę i umiejętności niezbędne do stosowania zaawansowanych technik zarządzania systemami informatycznymi, w tym technologiami internetowymi oraz aplikacjami multimedialnymi. Absolwenci będą przygotowani do podjęcia pracy na stanowiskach w firmach sektora IT oraz instytucjach administracji publicznej wykorzystujących i wdrażających nowoczesne systemy informatyczne:

– programisty i administratora systemów informatycznych;

– menagera w firmach e-biznesu, reklamowych lub konsultingowych realizujących projekty informatyczne;

– inżyniera informatyka / specjalisty informatyka / serwisanta / testera;

– konsultanta ds. informatyzacji procesów zarządzania organizacją;

– specjalisty ds. utrzymania systemów informatycznych;

– pełnomocnika ds. zapewniania jakości i ochrony informacji.

Studia na kierunku informatyka w biznesie pokazują różnorodność zastosowań inżynierii zarządzania i informatyki w systemach technicznych czy ekonomicznych, które prowadza do uzyskania tytułu inżyniera – menedżera – informatyka.

 

BEZPIECZEŃSTWO I PRODUKCJA ŻYWNOŚCI

3,5-letnie studia I stopnia (inżynierskie) o profilu praktycznym – 7 semestrów

Na kierunku studenci nabywają wiedzę i umiejętności z zakresu: technologii wytwarzania produktów spożywczych i potraw, utrwalania i przechowywania oraz kontroli jakości gotowych wyrobów, projektowania nowych produktów spożywczych i procesów technologicznych, wdrażania systemów zapewniania bezpieczeństwa produkcji żywności, dietetyki, zasad prawidłowego odżywania i postępowania dietetycznego, edukacji żywieniowej, prawa żywnościowego, zasad bezpieczeństwa i kontroli jakości żywności. Ucząc się u nas student zyskuje umiejętność projektowania nowych produktów i procesów technologicznych oraz systemów zapewniania jakości. Otrzymuje także przygotowanie do prowadzenia badan naukowych na wysokiej klasy aparaturze i urządzeniach oraz doświadczenie praktyczne w wyniku realizacji praktyki zawodowej odbywanej w trakcie studiów w różnych zakładach pracy.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w sektorze gospodarki i instytucjach związanych z produkcją i oceną jakości oraz bezpieczeństwa zdrowotnego żywności, m.in.: w zakładach przemysłu spożywczego, instytucjach wdrażających lub kontrolujących system bezpieczeństwa i jakości żywności, poradniach dietetycznych i innych instytucjach zajmujących się edukacją żywieniową, zakładach gastronomicznych, firmach cateringowych i placówkach żywienia zbiorowego. Inną możliwością jest założenie własnej działalności gospodarczej w branży.

 

INŻYNIERIA PRODUKCJI KOSMETYKÓW I SUPLEMENTÓW

3,5-letnie studia I stopnia (inżynierskie) o profilu praktycznym – 7 semestrów

Oferta skierowana jest do absolwentów szkół średnich z całej Polski oraz naszych sąsiadów zza wschodniej i południowej granicy. Branża kosmetyczna to jedna z najszybciej rozwijających się gałęzi gospodarki w Polsce. Polska stanowi szósty rynek kosmetyków w Europie, a sprzedaż polskich kosmetyków za granicą ciągle wzrasta.

Kierunek inżynieria produkcji kosmetyków i suplementów ma na celu kształcenie inżynierów, którzy potrafią łączyć nowoczesną wiedzę i umiejętności inżynierskie z wiedzą
i umiejętnościami menedżerskimi. Zachodzące w ostatnich latach przeobrażenia w przemyśle (powstawanie małych i średnich przedsiębiorstw, restrukturyzacja, racjonalizacja kosztów wytwarzania i technik produkcji) rozszerzają zakres wymagań stawianych inżynierom. Absolwent jest przygotowany do: rozwiązywania problemów w zakresie organizacji, planowania, projektowania i produkcji kosmetyków i suplementów diety oraz zarządzania finansami. Ponadto absolwent jest przygotowany do wprowadzenia własnego produktu na rynek oraz jego obrotu. Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiadać umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kształcenia. Powinien również być przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.

 

MECHATRONIKA

3,5-letnie studia I stopnia (inżynierskie) o profilu praktycznym – 7 semestrów

Absolwent kierunku mechatronika cechuje się bardzo wszechstronnym, interdyscyplinarnym wykształceniem technicznym. Podczas studiów rozwija umiejętność systemowego myślenia, łączenia abstrakcji i konkretów, formułowania i rozwiązywania problemów z różnych dziedzin techniki i smart technologii. Posiada umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z mechaniki, budowy i eksploatacji maszyn, elektrotechniki, elektroniki, informatyki, robotyki i automatyki. Absolwent mechatroniki może ubiegać się o uprawnienie kwalifikacyjne SEP
w zakresie eksploatacji i dozoru urządzeń energetycznych w grupie G1.

Mechatronik o specjalności „projektowanie systemów mechatronicznych” znajduje zatrudnienie jako konstruktor, technolog, programista obrabiarek CNC, układów automatyki robotów we wszystkich gałęziach przemysłu. Mechatronik o specjalności „mechatronika samochodowa” uzyskuje wykształcenie odpowiadające potrzebom współczesnego zaplecza technicznego motoryzacji. Jest przygotowany do pracy w firmach i stacjach serwisowych oraz przedsiębiorstwach produkcji samochodów i ich podzespołów. Może również znaleźć zatrudnienie w działach transportu firm produkcyjnych.

 

INŻYNIERIA TRANSPORTU I LOGISTYKI

4-letnie studia I stopnia (inżynierskie) o profilu praktycznym – 8 semestrów

Kierunek inżynieria transportu i logistyki opiera się na trzech grupach przedmiotów: przedmioty bloku zarządzania ekonomii i prawa, przedmioty bloku spedycja i logistyka, przedmioty inżynierskie.

Profil praktyczny inżynierii transportu i logistyki oznacza, że zamiast teorii jest maksymalnie dużo praktyki. Zajęcia są prowadzone głównie w licznych laboratoriach transportowych, oraz z wykorzystaniem oprogramowania logistycznego i spedycyjnego.

Inżynier-menedżer ds. transportu i logistyki może pracować w jednostkach eksploatacyjnych transportu samochodowego, centrach dystrybucyjnych i logistycznych zakładach obsługowo naprawczych środków transportu, przedsiębiorstwach spedycyjnych, magazynach, jednostkach organizacyjnych służb ruchu drogowego, w firmach usługowych lub produkcyjnych, jako specjalista ds. transportu i logistyki. Absolwenci mogą pracować jako: menedżerowie organizacji ruchu transportowego w firmach transportowych, inżynierowie jakości, standaryzacji i kontroli procesów, inżynierowie utrzymania ruchu, pracownicy zajmujący się transportem, logistyką, zaopatrzeniem, dystrybucją i handlem, pracownicy firm spedycyjnych, przy organizacji procesów spedycyjnych, inżynierowie systemów informatycznych w centrach magazynowych, pracownicy firm, gdzie wymagana jest wiedza logistyczna, ekonomiczna, informatyczna.

 

INTELIGIENTNE TECHNOLOGIE

1,5-roczne studia II stopnia (inżynierskie) o profilu praktycznym – 3 semestry oraz 3 miesięczne praktyki zawodowe

Kierunek ma na celu kształcenie specjalistów, którzy potrafią łączyć nowoczesną wiedzę i umiejętności inżynierskie z wiedzą oraz umiejętnościami menedżerskimi. Obecny rynek pracy poszukuje specjalistów, którzy oprócz wykształcenia ogólno-technicznego posiadają wiedzę i umiejętności menedżerskie w zakresie zarządzania strategicznego, zarządzania wiedzą, zarządzania innowacjami oraz transferem technologii, niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności, wykorzystując nowoczesne systemy informatyczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

Specjalności (do wyboru po II semestrze): „Inteligentne technologie w informatyce i mechatronice”  oraz „Inteligentne technologie w transporcie i logistyce”.

Sylwetka absolwenta: Absolwenci po ukończeniu studiów nabędą pogłębioną teoretyczną i praktyczną wiedzę  z zakresu inteligentnych technologii w informatyce, mechatronice, transporcie i logistyce  oraz narzędzi informatycznych służących do gromadzenia i analizy danych, wspomagających procesy produkcyjne, w tym systemy oparte o sztuczną inteligencję, zaawansowanego programowania aplikacji i projektowania 3D, wdrażania inteligentnych i nowoczesnych informatycznych systemów w transporcie i logistyce, umożliwiających optymalne wykorzystanie zasobów oraz uporządkowanie procesów w zakładach produkcyjnych oraz własnym biznesie.