Akademickie Biuro KarierPWSW w Przemyślu

Twój pewny krok na ścieżce kariery

„Twój pewny krok na ścieżce kariery – Rozwój wysokiej jakości usług Akademickiego Biura Karier  PWSW w Przemyślu wsparciem zawodowego startu studentów”

 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Priorytet: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Działanie: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

Wartość projektu: 565 987,50 zł

Kwota dofinansowania projektu z UE: 545 308,50 zł

 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:

od 01.01.2018 r. do 31.12.2020 r.

 

CEL GŁÓWNY PROJEKTU:

Celem głównym projektu jest wzmocnienie potencjału Akademickiego Biura Karier Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu w zakresie świadczenia wysokiej jakości usług wspierających aktywność zawodową studentów/studentek.

Projekt obejmuje zadania związane z bezpośrednim wsparciem studentów/studentek w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy poprzez poszerzenie zakresu i jakości usług świadczonych przez ABK na rzecz studentów/studentek.

Udział w projekcie umożliwi studentom przygotowanie się do wejścia na rynek pracy zgodnie z oczekiwaniami pracodawców oraz zaplanowanie ścieżki edukacyjno – zawodowej zgodnie z indywidualnie zdiagnozowanymi kompetencjami zawodowymi. Natomiast kadra Akademickiego Biura Karier PWSW objęta wsparciem w ramach projektu wzmocni swoje kompetencje dotyczące aktywizacji zawodowej studentów, w tym w zakresie prowadzenia diagnozy predyspozycji zawodowych.

 

GRUPA DOCELOWA:

 1. 180 studentów/studentek  (w tym 98 kobiet  i 82 mężczyzn) studiów stacjonarnych i niestacjonarnych wszystkich kierunków PWSW w Przemyślu.
 2. Pracownicy Akademickiego Biura Karier PWSW w Przemyślu.

 

FORMY WSPARCIA PRZEWIDZIANE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU – Studentów/Studentek

 1. Indywidualne poradnictwo zawodowe,
 2. Warsztaty z zakresu
  a)  Metod poszukiwania pracy i przygotowania do procesu rekrutacji
  b)  Zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej
  c)  Przedsiębiorczości, odkrywania i pobudzania potencjału przedsiębiorczego i/lub kreowania pomysłu na biznes
  d) Umiejętności miękkich w formie warsztatów tj.:
 3. Przygotowanie do rozmowy rekrutacyjnej;
 • Przygotowanie do rozmowy rekrutacyjnej;
 • Diagnozowanie dojrzałości do kariery;
 • Motywacja a kariera;
 •  Zarządzanie czasem jako kompetencja konieczna w rozwoju zawodowym.

 

FORMY WSPARCIA PRZEWIDZIANE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU – Kadry ABK

Podnoszenie kompetencji pracowników ABK obejmujące:

 1. Pakiet szkoleń z zakresu wykorzystania narzędzi do badania kompetencji studentów;
 2. Szkolenie Zarządzanie Projektami,
 3. Szkolenia miękkie z zakresu:
 • Współpracy w zespole,
 • Komunikacji interpersonalnej,
 • Budowania wolontariatu
 • Współpracy z interesariuszami rynku prac.

 

Kompetencje nabyte przez pracowników ABK zostaną wykorzystane w trakcie realizacji projektu w celu podniesienia jakości usług świadczonych na rzecz studentów/studentek.

 

GŁÓWNE DZIAŁANIA:

 1. Zatrudnienie doradcy zawodowego,
 2. Indywidualne poradnictwo zawodowe,
 3. Podnoszenie kompetencji pracowników ABK,
 4. Zakup narzędzi do diagnozowania kompetencji studentów/studentek przez pracowników ABK,
 5. Organizacja Dni Aktywności Zawodowej PWSW obejmujących: Dzień Kariery, (seminaria, prelekcje, spotkania z pracodawcami), Targi Pracy, szkolenia i warsztaty dla studentów,
 6. Uruchomienie multimedialnej platformy współpracy studentów/absolwentów z pracodawcami,
 7. Rozwój monitoringu karier zawodowych studentów/studentek,

 

TERMINY REKRUTACJI:

1.  Rekrutacja studentów

 • I tura rekrutacji : od 29.01.2018 r. do 31.03.2018 r.
 • II tura rekrutacji: od 01.10.2018 r. do 30.11.2018 r.
 • III tura rekrutacji: od 01.10.2019 r. do 30.11.2019 r.

 

2.  Rekrutacja pracowników ABK

 • od 29.01.2018 r. do 28.02.2018 r.

 

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie
Załącznik 1 do Regulaminu – Formularz rekrutacyjny_student
Załącznik 2 do Regulaminu – Oświadczenie kryteria formalne student
Załącznik nr 3 do Regulaminu – Oświadczenie dane osobowe
Załącznik nr 4 do Regulaminu – Formularz rekrutacyjny_ dla pracownika ABK
Załącznik nr 5 do Regulaminu – Oświadczenie kryteria formalne_dla pracownika ABK

 

 

Miejsce składania formularzy rekrutacyjnych:

BIURO PROJEKTU
Akademickie Biuro Karier PWSW
Przemyśl, ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1E
pok. nr. 3.41 lub 3.46 (budynek Kolegium Technicznego)
e-mail: biurokarier@pwsw.pl
tel. 16 735 52 07 lub 510 083 668